Για κάθε νέο μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια, η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Παραγωγή, Πιστοποίηση και Διακίνηση Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού» αναθέτει καθήκοντα Ακαδημαϊκού Συμβούλου στους διδάσκοντες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η κατανομή των φοιτητών του ΠΜΣ «Παραγωγή, Πιστοποίηση και Διακίνηση Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού», τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του ακαδημαϊκού συμβούλου, καθώς και τα απαραίτητα έντυπα αναρτώνται στη συνέχεια.

Σχετικά αρχεία και σελίδες:

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος
Κατανομή φοιτητών σε κάθε Ακαδημαϊκό Σύμβουλο
Αίτηση συνάντησης με τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο
Έντυπο πεπραγμένων Ακαδημαϊκού Συμβούλου